Naše kancelář

Je tady pro vás

V naší notářské kanceláři vám rádi pomůžemev kterékoli z těchto oblastí.

Převody majetku (nejen nemovitého)

kupní smlouvy, směnné smlouvy, dohody zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, darovací smlouvy

Notářské úschovy

Přijímání listin a peněz do notářské úschovy (zejména úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí)

Zřízení služebnosti – věcných břemen

Zástavní smlouvy vč. úkonů notáře v Rejstříku zástav

Osvědčení právně významných skutečností

Osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, včetně ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu s listinou (vyhotovení tzv. ověřených kopií)

Czech POINT

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, služby Czech POINT (nečastěji výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z živnostenského rejstříku a výpisy z rejstříku trestů, z bodového účtu řidiče, výpis z inslovečního rejstříku, také výpis z registru kvalifikovaných dodavatelů a registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH), provádění autorizované konverze dokumentů…

Další právní služby

V souvislosti s notářskou činností pak poskytování dalších právních služeb (např. poskytování právních porad, zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí, plných mocí, zpracování právních rozborů)

Přímá vykonatelnost

Notářské zápisy se svolením k (přímé exekuční) vykonatelnosti, kdy v případě nesplnění dluhu dlužníkem může být nařízena přímo exekuce, aniž by bylo nutné nalézací řízení

Pořízení pro případ smrti

Různé druhy pořízení pro případ smrti nebo vlastní nezpůsobilosti právně jednat (dědických smluv, závětí, dovětků, listin o vydědění, smluv o zřeknutí se dědického práva, listiny o určení správce pozůstalosti, prohlášení o určení opatrovníka – předběžné prohlášení pro případ budoucí nezpůsobilosti právně jednat)

Změny manželského majetkového režimu

manželské a předmanželské smlouvy, týkající se manželského majetkového režimu (např. zúžení, rozšíření společného jmění manželů, sjednání režimu oddělených jmění), včetně příslušných úkonů v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Zakládání právnických osob

Zakládání právnických osob (s.r.o., a.s., společenství vlastníků jednotek, spolků ad.), dále osvědčování valných hromad obchodních společností, členských schůzí družstev, schůzí společenství vlastníků jednotek, smlouvy o převodu obchodních podílů

Sepisování listin o identifikaci osob podle zákona č. 253/2008 Sb.

Správa majetku a zastupování v této souvislosti

Rozsah notářských služeb určuje notářský řád (zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti) a související právní předpisy – zejména občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Více na www.nkcr.cz

Notářka Mgr. Petra Brücknerová je jako soudní komisař Okresním soudem ve Frýdku-Místku pověřována (na základě předem určeného rozvrhu činnosti notářů v řízení o pozůstalosti) k vyřízení pozůstalostních řízení po zůstavitelích z těchto obcí:

 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Frýdlant nad Ostravicí – Nová Ves
 • Frýdlant nad Ostravicí – Lubno
 • Bílá
 • Staré Hamry
 • Janovice
 • Malenovice
 • Pstruží
 • Čeladná
 • Kunčice pod O.
 • Metylovice
 • Ostravice
 • Pržno
 • Baška
 • Lhotka

Více informací na: https://www.nkcr.cz/sluzby/dedicke-pravo/projednani-pozustalosti
Odměňování notáře jako soudního komisaře není smluvní a řídí se notářským tarifem (https://www.nkcr.cz/predpisy).

logow.svg
A Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí E kancelar@notarfrydlant.cz T +420 558 678 839 M +420 728 048 035

Obchodní spojení

IČO: 09150366
DIČ: CZ7951064935
(notářka je plátcem DPH)

Účet: 1365311009/2700
Vedený u UniCredit Bank
ID datové schránky: 7eke7qs
Užitečné odkazy

Kdy máme otevřeno?

Mgr. Petra Brücknerová, notářka Notářka ve Frýdlantu nad Ostravicí
pondělí
15.07.2024
07:30 - 16:00
úterý
16.07.2024
07:30 - 15:00
středa
17.07.2024
07:30 - 17:00
čtvrtek
18.07.2024
07:30 - 16:00
pátek
19.07.2024
07:30 - 13:30
© 2024 Notářská kancelář Mgr. Petry Brücknerové.
Image