• převody (nejen nemovitého) majetku: kupní smlouvy, směnné smlouvy, dohody zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, darovací smlouvy
 • přijímání listin a peněz do notářské úschovy (zejména úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí)
 • zřízení služebnosti – věcných břemen
 • zástavní smlouvy vč. úkonů notáře v Rejstříku zástav
 • notářské zápisy se svolením k (přímé exekuční) vykonatelnosti, kdy v případě nesplnění dluhu dlužníkem může být nařízena přímo exekuce, aniž by bylo nutné nalézací řízení
 • různé druhy pořízení pro případ smrti nebo vlastní nezpůsobilosti právně jednat (dědických smluv, závětí, dovětků, listin o vydědění, smluv o zřeknutí se dědického práva, listiny o určení správce pozůstalosti, prohlášení o určení opatrovníka – předběžné prohlášení pro případ budoucí nezpůsobilosti právně jednat)
 • manželské a předmanželské smlouvy, týkající se manželského majetkového režimu (např. zúžení, rozšíření společného jmění manželů, sjednání režimu oddělených jmění), včetně příslušných úkonů v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu
 • osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, včetně ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu s listinou (vyhotovení tzv. ověřených kopií)
 • zakládání právnických osob (s.r.o., a.s., společenství vlastníků jednotek, spolků ad.), dále osvědčování valných hromad obchodních společností, členských schůzí družstev, schůzí společenství vlastníků jednotek, smlouvy o převodu obchodních podílů
 • v souvislosti s notářskou činností pak poskytování dalších právních služeb (např. poskytování právních porad, zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí, plných mocí, zpracování právních rozborů)
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, služby Czech POINT (nečastěji výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z živnostenského rejstříku a výpisy z rejstříku trestů, z bodového účtu řidiče, výpis z inslovečního rejstříku, také výpis z registru kvalifikovaných dodavatelů a registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH), provádění autorizované konverze dokumentů…
 • sepisování listin o identifikaci osob podle zákona č. 253/2008 Sb.
 • správa majetku a zastupování v této souvislosti

Rozsah notářských služeb určuje notářský řád (zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti) a související právní předpisy – zejména občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Více na www.nkcr.cz

Další: